Общи условия на Madmoo

1. Сфера на валидност

Тези условия уреждат Вашите права и задължения, както и тези на Madmoo. За краткост, вместо Madmoo, се използват още „ние“, „нас“ и „наши“ във връзка с онлайн игрите („Игрите“) и свързаните с тях услуги (събирателно „Игрови услуги“), осигурявани от нас чрез интернет страницата ни; всички останали проекти на Madmoo, интернет страници (събирателно „страниците“), нашата търговска марка MadMoo.com (www.madmoo.com) или мобилните приложения. Когато ползвате нашите страници, мобилни приложния и/или се регистрирате в игрите като потребител, Вие приемате тези Условия за ползване. Дори и да не сте потребител, Вие също потвърждавате че се съгласявате с тези Условия, всеки път когато ползвате игри и игрови услуги. Можете да се запознаете с Условията по всяко време чрез линка към „Условия за ползване“, който се намира най-долу на всяка страница в игрите.

Участниците в игрите на Madmoo и потребителите на игралния портал Madmoo.com се обозначават по-долу като 'Потребители'. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу 'ОУП') става въпрос за 'игри' или 'услуги', то с това се обозначават игрите и услугите на Madmoo.

Madmoo извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако Madmoo писмено се съгласи с тях.

Тези Условия за ползване важат при ползването на Игровия портал MadMoo.com, както и на онлайн игрите, мобилните приложения и всички услуги, предоставяни от Madmoo. Ползването се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването от всички крайни уреди, които имат достъп до интернет, като функционалният обхват и/или изображението могат да бъдат ограничени.

Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от Madmoo.

1.1 Потребители

1.1.1 Madmoo предлага своите игри и услуги само на потребители по смисъла на Гражданския кодекс на St Vincent and the Grenadines Изключено е ползването на игрите и услугите на Madmoo с професионална цел или други стопански цели.

1.1.2 Право на ползване имат лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на регистрацията.

1.1.3 1.1.3 С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (i) своето пълнолетие и дееспособност.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Madmoo дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.

1.2.2 Участието в игрите служи само за развлечение.

1.2.3 При услугите Madmoo предоставя определени информации и дава възможност на потребителите да предоставят между другото и информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите и от трети лица.

Освен това чрез Madmoo.com потребителят може да комуникира с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и, доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.

1.2.4 Ползването се осъществява като Madmoo предоставя онлайн на съответните URLs на игрите респ. услугите, приложенията, необходими за участие. Madmoo си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.

1.2.5 Участието в игрите и ползването на услугите се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентска сметка (по-долу наречена „Account) по пътя на регистрацията. Account може да се открие или в игралния портал www.madmoo.com, или на съответния URL на играта. Account, открит в игралния портал Madmoo.com дава право на потребителя да ползва всяка игра като се вземат предвид предпоставките на цифра 1.1.

1.2.6 Регистрацията, тоест заявката за откриване на Account, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни информации. Ползването на игрите и/или услугите е възможно от момента, в който Madmoo открие Account за потребителя.

1.2.7 Потребителят има право да открие различни Accounts при Madmoo.com. В някои от предложените от Madmoo игри потребителят има право да участва само с един Account ('забрана за мултиакаунтинг'). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Madmoo препоръчва на потребителите, които разполагат с няколко Accounts, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението срещу забраната за няколко сметки се наказва с моментално блокиране на потребителя.

Дори и при игри, в които е разрешено на потребителя да има няколко Accounts, е забранено различните сметки на потребителя да комуникират помежду си или да се интегрират по друг начин ('забрана за пушинг'). Освен това, определен Account не трябва да се използва за постигане на облага на друг Account на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или кредити от игралната валута в рамките на играта от един Account на друг Account на същия потребител или когато определен Account се състезава заедно или срещу друг Account на същия потребител.

1.2.8 След откриване на Account потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика игралния портал Madmoo.com или съответния URL и след това се логне.

1.2.9 Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти 'Tools', които са дадени на разположение от Madmoo или имат нейното изрично разрешение ('забрана за използване на неоторизирани скриптове'). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботс, макрос), за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата Madmoo.com съдържания.

1.2.10 Потребителят няма право на откриване на Accounts или публикуване на подобни съдържания при Madmoo.com.

1.2.11 Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят на платформата Madmoo.com и/или на съответните уеб сайтове на игрите.

1.2.12 Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване за съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.

1.2.13 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.

1.2.14 Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. Madmoo си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. Premium Features) за други игри и/или услуги, предоставяни от Madmoo или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2 Договорна оферта и сключване на договора

2.1 Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (също и 'заявление на потребителя'). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.

2.2 Договорът между Madmoo и потребителя се осъществява от Madmoo с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на Madmoo.

2.3 Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3 Право на оттегляне на волеизявлението

Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на Premium-Features в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от Madmoo услуги, с извършването на които Madmoo е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. Premium-Features или услугата.

Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати на:

Madmoo

Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent and the Grenadines, West Indies.

St Vincent and the Grenadines, West Indies

St Vincent and the Grenadines

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално Premium-Features и/или услугата и името на потребителя.

В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4 Достъпност

та Madmoo гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деведесет процента) от годишните средства. Изключение от това правят времената, в които сървърът на игралния портал Madmoo.com или отделни игри не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които Madmoo няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времената, през които нормално се провеждат работи по техническото обслужване. Madmoo може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5 Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя

5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала Madmoo.com, особено за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя, преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.

5.2 Madmoo си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.

5.3 Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от Madmoo игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.

5.4 Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към Madmoo относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

5.5 Madmoo обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

5.6 Madmoo ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от Madmoo мейлове пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това, между другото и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това Madmoo си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.

5.7 При всеки контакт с Madmoo потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой Account в играта респ. услугата става въпрос..

6 Ръководства и правила за игра

6.1 Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал Madmoo.com, респ. на съответния уеб сайт на играта/услуга.

6.2 Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят, респ. че комуникира с различни потребители на Madmoo.com. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.

6.3 Потребителят няма да извършва нищо, което ще попречи на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7 Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне

7.1 Онлайн игри

7.1.1 Основна версия

Madmoo предоставя игрите след откриване на Account (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Account и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без ущърба на правото на Madmoo за преустановяване на игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче със всички функции.

7.1.2 Premium-Features

Потребителят има възможниост да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: Premium-Features). При отделните игри могат да се предлагат различни Premium-Features. Кои Premium-Features се предлагат към определени тарифи, какви функции имат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра.

В зависимост от съответния Premium-Feature и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се зареди нужния кредит за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Игрите се развиват непрекъснато. Madmoo си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови Premium-Features. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите Madmoo си запазва също правото да не предлага повече отделни Premium-Features и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за Premium-Features и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това Madmoo ще предложи на потребителя в замяна други Premium-Features и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя.

Ако потребителят е малолетен с поръчката на Premium-Features той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им.

Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за Premium-Features.

7.1.3 Абонамент / автоматично удължаване

Ако е необходимо да се заплащат Premium-Features за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.

7.1.4 Условия на плащане, изискуемост

Madmoo има право да изисква предварително таксите за ползването на Premium-Features (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтегля от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. Premium-SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като Madmoo.com.

7.1.5 Съгласуване на таксите

Madmoo има по всяко време право да намали цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на приспадане. Освен това Madmoo има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. Madmoo обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи.

Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

7.2 Забавяне

В случай на забавяне Madmoo има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне Madmoo има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички Accounts на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. Madmoo има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов Account, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал Madmoo.com като се извика съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.3 Неплатени суми, такси за сторниране

Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на Madmoo, потребителят поема произтеклите от това разходи. Madmoo има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то Madmoo пресмята административна такса в размер на 9, 60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за Madmoo банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.4 Няма гаранция за печалба

Madmoo не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако то не е посочено изрично в тези ОУП.

Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от Madmoo.

Не е налице такава претенция и когато Madmoo установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на Madmoo потребителят заявява съгласието си Madmoo да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.

7.5 Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия

Потребителят може да изравни исканията за плащане на Madmoo само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо Madmoo на трети лица.

7.6 Услуги

Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни.

Иначе важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.

7.7 Абонамент чрез кредитна карта или PayPal

InstantPay е абонаментна услуга. Давайки съгласието си да използвате облага в размер на 20% бонус за следващи поръчки, вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки две седмици от момента на първото плащане. Информацията за плащането ви ще бъде съхранена при външна платежна система и няма да бъде използвана за други цели. Madmoo не събира и пази платежна информация за кредитни карти или PayPal и не е отговорен при възникване на щети към собствениците. Винаги може да се провери статуса на абонаментната услуга от менюто Моят профил и поддръжка -> Преглед на акаунта в системата за плащане на Madmoo. Премахване на абонамента може да се осъществи от Преглед на акаунта -> Изтрий абонамента.

8 Период на действие, прекратяване

8.1 Неопределен период на действие

Договорите между потребителя и Madmoo се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на Madmoo. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.

8.2 Определен период на действие

Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на Premium-Features се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на Premium-Features в срок от 14 дни преди края на периода.

8.3 Посочване на причини, прекратяване договора по важна причина

При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това.

Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features по важна причина.

Ако Madmoo е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features без предизвестие, то предварително платените от него такси за периода след приключване на договора (особено Premium-Features) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП.

Madmoo има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:

По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на Madmoo в следните случаи:

В случай на прекратяване на договора от Madmoo по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече Premium-Features). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.

8.4 Прекратяване на договора в писмена форма

Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9 Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права

9.1 Задължения

Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от Madmoo при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на Madmoo евентуална промяна на данните, при съответно запитване от Madmoo потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4 Madmoo има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.

9.2 Инсталация на софтуер

Madmoo не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от Madmoo.

9.3 Други задължения на потребителя

9.3.1 Madmoo предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият от потребителя софтуер (особено операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от . Madmoo не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на Madmoo. В съответствие с това Madmoo не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим на място.

9.3.2 Потребителят се задължава да държи в тайна получените от Madmoo данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят ще информира незабавно Madmoo, ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица познават данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на доказателствата на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на Madmoo като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо Madmoo за плащане на такса ползване и обезщетение за нанесени вреди. Madmoo има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. Madmoo обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си Account.

9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, Madmoo има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния Account. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.

9.3.4 Madmoo защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейлове от името на Madmoo без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб данни, които съдържат такива. Madmoo няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейлове от Madmoo или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейловете от другите потребители на игрите или услугите.

9.3.5 Потребителят следва разпорежданията на Madmoo и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и водещите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.

9.3.6 Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай Account, името или паролата на друг потребител.

9.4 Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него информации

9.4.1 Потребителят трябва внимателно да съхранява информациите, публикувани от него при Madmoo.com и предоставени на други потребители.

9.4.2 Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от Madmoo съдържания. Madmoo има също право да ги отстрани сама. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.

9.4.3 Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейлове, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.

9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава Madmoo да изтрие сама предоставените от потребителя информации.

9.4.5 Madmoo е също така оправомощена да изтрие изцяло или отчасти публикуваните информации, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:

9.4.6 Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити информации. Освен това Madmoo има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да прекрати без предизвестие сметката на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократни предупреждения. Madmoo си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.

9.4.7 Потребителят ще информира Madmoo, ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).

За обезпечаване на сигурната намеса потребителят се умолява да направи това писмено, напр. по е-мейл.

9.5 Отговорност на потребителя за евентуални, предоставени от него информации

9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, информации и т. н. (по-долу „предоставени информации"), които той предоставя на платформата Madmoo.com или обменя с други потребители. Madmoo нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.

9.5.2 Madmoo няма контрол върху публикуваните на Madmoo.com информации. Madmoo не проверява информациите, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом Madmoo разбере за противозаконно публикувани информации, то тя ще ги изтрие незабавно.

9.5.3 Изключва се всяка отговорност на Madmoo за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или информациите.

9.6 Авторски права

9.6.1 Потребителят запазва всички права за публикуваните от него информации. Чрез поставянето на информация в платформата Madmoo.com и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на Madmoo неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Madmoo.com, респ. на страниците на игрите.

9.6.2 Освен това Madmoo няма право на ползване на публикуваните от потребителя информации. Madmoo не е оправомощена да разпространява публикуваните информации извън Madmoo.com, респ. съответната страница на играта и услугата.

9.6.3 Публикуваните от потребителя информации на Madmoo.com могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на информациите.

9.6.4 Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата Madmoo.com или нейните услуги.

9.7 Интелектуална собственост на Madmoo

9.7.1.Всички права и интелектуална собственост във и във връзка с интерактивните игри, продуцирани от Madmoo, включително, но не само интерактивните продукти, разработени като част от интерактивните проекти на Madmoo "Хановете", "Лейди Попюлър" и "Андромеда 5" са собственост на Madmoo. Това може да включва заглавия, компютърен код, теми, предмети, герои, имена на герои, истории, диалог, фрази, места, концепции, произведения на изкуството, структурен или ландшафтен дизайн, анимации, звук, музикални композиции и записи, аудио-визуални ефекти, сюжетни линии, сходни елементи, методи на работа, авторски права, както и съответната документация, всички от които са притежавани или лицензирани за Madmoo и са защитени от закона за авторското право на St Vincent and the Grenadines, международните договори и конвенции и друго приложимо законодателство ("собственост на Madmoo").

9.7.2. Потребителите предоставят на Madmoo неизключителен, валиден в целия свят, безплатен и постоянен лиценз да използва, за търговска или друга цел, скиците/илюстрациите, свързани със собственост на Madmoo, които потребителите създават в игрите, за свои бизнес цели във всички медии, изцяло или частично, с променени герои или форма, включително, но не само, правото да използват лицензираните материали на своите интернет страници, както и за вътрешн, търговски и рекламни цели. Потребителят декларира, че каченото от него съдържание не нарушава авторски права и не представлява нелоялна или непочтена конкуренция.

10 Претенции за недостатъци

10.1 Madmoo предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от Madmoo игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци важат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение и непрекъснато.

Евентуалните недостатъци на игрите, услугите или другите услуги и доставки потребителят трябва да документира винаги изразително като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от Madmoo помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни фори за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си Madmoo при отстраняване на недостатъците.

10.2 Потребителят трябва да рекламира недостатъците писмено пред Madmoo.com незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят при Madmoo в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към Madmoo в писмена форма (по факс, писмо, е-мейл).

10.3 Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от Madmoo промени или други манипулации.

10.4 Madmoo не приема гаранции в правен смисъл.

11 Ограничение на отговорността

11.1 Madmoo не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети.Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията. Отговорността на Madmoo остава незасегната съгласно закона за отговорност на производителя, както и сферата на приложение на § 44 a от немския Закон за телекомуникациите.

11.2 Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.

11.3 Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на Account.

11.4 Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на Madmoo особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.

11.5 Madmoo носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.

11.6 Madmoo се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове") към офертата на Madmoo. За тях Madmoo не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12 Защита на личните данни

12.1 Нашата Декларация за поверителност (https://madmoo.com/privacy) описва как събираме и обработваме информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашите Игри и Услуги. Вие разбирате, че чрез вашето ползване вие се съгласявате да събирате и използвате (както е посочено в Декларацията за поверителност) тази информация.

12.2 Madmoo има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. Madmoo ще информира потребителя за името на третото лице. Madmoo е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай Madmoo няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.

13 Заключителни разпоредби

13.1 Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.

13.2 Съдебната подсъдност е St Vincent and the Grenadines, ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън St Vincent and the Grenadines след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.

13.3 За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на Madmoo и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само правото на St Vincent and the Grenadines като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.

13.4 Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

15.09.2009

Madmoo

Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent and the Grenadines, West Indies

St Vincent and the Grenadines, West Indies Saint Vincent and the Grenadines

Director :

Sonia Nero

22752 IBC 2015